Чому ратифікація КП відповідає національним інтересам?

ПРО РГ УНУО ПЗК. Робоча група українських НУО з проблеми зміни клімату (далі – РГ УНУО ПЗК, РГ) діє вже чотири роки, об’єднує 26 громадських організацій з 12 областей. Провівши шість зустрічей та постійно ведучи обговорення в спеціалізованій електронній конференції, учасники РГ дослідили чимало складних питань, пов’язаних з ПЗК, Рамковою Конвенцією ООН щодо зміни клімату (далі – РК ЗК ООН) та Кіотським Протоколом до неї (далі – КП).    РГ працює для запобігання глобальній зміні клімату насамперед через екологічну просвіту та інформування. Зокрема, минулого року в ході інформаційного туру по 9 містах України РГ зібрала п’ять тисяч підписів громадян за ратифікацію КП. Також за нашої ініціативи та безпосередньої участі спільно з Міністерством екології в Києві 27-28 лютого 2003 р. була проведена Національна конференція щодо ПЗК.
   Детальніша інформація про РГ УНУО ПЗК може бути надана за запитом. 

ЧОМУ РАТИФІКАЦІЯ КП ВІДПОВІДАЄ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ УКРАЇНИ?
Саме через механізми КП можливо залучити значні міжнародні кошти для енергоефективної модернізації технологій. Без цього неможливе суттєве зниження енергоємності української продукції та підвищення її конкурентоздатності на світових ринках. Підсумково ж саме така модернізація дозволить підвищити рівень життя українських громадян, а завдяки екологічним ефектам від модернізації – якість життя. Але ВИГОДИ ВІД РАТИФІКАЦІЇ КП МОЖУТЬ БУТИ ДОСЯГНУТИ ЛИШЕ ЗА КОНКРЕТНИХ УМОВ, ЯКИХ ДОСІ НЕ СТВОРЕНО. Насамперед, це ретельне виконання зобов’язань за РК ЗК ООН, які Україна взяла на себе з 11.08.97 р.

ПРОТЕ З ВИКОНАННЯМ РК ЗК ООН УКРАЇНОЮ Є ВЕЛИКІ ПРОВАЛИ ТА ПРОБЛЕМИ. НА ЖАЛЬ, ВОНИ НІЯК НЕ ЗГАДАНІ В ПОЯСНЮВАЛЬНІЙ ЗАПИСЦІ ТА В ОБГРУНТУВАННІ ЗАКОНОПРОЕКТУ (розміщені на сервері Верховної Ради – www.rada.gov.ua):
     1. Україна – єдина з усіх постсоветських країн, яка досі не визначила свого постійного представника (focal point) для спілкування з Секретаріатом РК ЗК ООН у Бонні, хоча і сплачує внески до Секретаріату.
     2. Всупереч зобов’язанням за ст.4 РКЗК (п.п. 1.b, 1.f, 2.b),
Урядом України не розроблені та не здійснюються національні Стратегія та План дій на пом’якшення наслідків зміни клімату. При проведенні соціальної, економічної і екологічної політики не враховуються пов’язані зі зміною клімату міркування (не згадані  в жодному законодавчо-нормативному документі). Не подається на періодичній основі докладна інформація про політику і заходи щодо запобігання зміні клімату.
  3. Всупереч зобов’язанням, зазначеним в ст. 4 (п.1.a) та ст. 12 РКЗК, ООН Україна не подає регулярно до Секретаріату Конвенції Кадастр антропогенних викидів та Національні  повідомлення з питань зміни клімату. Інвентаризація викидів та поглинання парникових газів в Україні здійснена лише за  1991-98 рр., підготовлено лише Перше національне повідомлення.
   4. Нас, як представників громадських організацій, найбільше хвилює невиконання Україною зобов’язань за ст. 4 (п.1.i) та ст. 6 РКЗК. Уряд України не організував систематичної роботи щодо ПЗК у галузі освіти, підготовки кадрів і просвіти населення, не забезпечив підтримку найширшої участі громадськості у цьому процесі, зокрема- неурядових організацій. Громадськість мало залучається до прийняття відповідних рішень. НАВІТЬ ПАКЕТ РАТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО КП БУВ ПОДАНИЙ ДО ВРУ В ОБХІД ГРОМАДСЬКОСТІ! Це є порушенням міжнародних зобов’язань України також за Оргуською Конвенцією. Відповідно до ст. 3.2.7 Регламенту ВРУ, Верховна Рада не може приймати рішення про введення в дію законів, які суперечать ратифікованим міжнародним договорам.

БЕЗДУМНА, ФОРМАЛЬНА РАТИФІКАЦІЯ КП НЕПОТРІБНА І НАВІТЬ НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ УКРАЇНИ.
В разі ратифікації КП Україна має виконати, крім зобов’язань за РКЗК інші, ще конкретніші зобов’язання. А ст.18 КП передбачає запровадження ефективних процедур та механізмів для визначення випадків невідповідності зобов’язанням і реагування на такі випадки.

НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РКЗК ООН. За відсутності необхідних підготовчих робіт щодо запровадження "гнучких механізмів" КП, а також незапровадження низки "економічних стимулів", західні "кліматичні" інвестори сьогодні вже втрачають інтерес до України. Вони спрямовують свої інвестиції до країн, де при навіть більших витратах на одиницю скорочених викидів ризики є значно меншими через ефективніше управління урядів цих країн в кліматоохоронній сфері.

БРАКУЄ КОШТІВ ЧИ ПРОЗОРОСТІ?
Від урядовців інколи лунають твердження, начебто для виконання зобов’язань за РК ЗК ООН, зокрема взаємодії з громадськістю або для розробки Національної стратегії та Національного плану дій щодо ПЗК не було коштів. Насправді Україна одержала для цих справ мільйони долярів іноземної допомоги. Але ці кошти використовувались непрозоро та безконтрольно – без звітності перед широкою громадськістю та Урядом про ефективність цих витрат. У заходах використання цієї допомоги склалось п евне коло осіб ("кліматичний клан"), зацікавлених у ратифікації КП абияк найшвидше – у сподіванні контролювати торгівлю квотами на викиди парникових газів.

НЕБЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ КОТАМИ НА ВИКИДИ.
Навіть якщо б Україна відповідала умовам прийнятності, торгівля квотами може поставити штучні обмеження розвитку української економіки і в цілому виявитись збитковою. Немає гарантій, що кошти від торгівлі квотами не будуть використані корупційно. В засліпленні від очікування "дармових грошей" не варто надто довіряти легковажним прогнозам, буцімто до 2020 року обсяги викидів України 1990 року не будуть перевищені. По-перше, українська статистика не відобража є викидів тіньового сектору. По-друге, життя триватиме і після 2020 року. Вважаємо, що в реалізації КП наголос має бути зроблений не на торгівлі квотами, а на проектах спільного впровадження.

УПРАВЛІНСЬКА КРИЗА ЩОДО ПЗК.
Проблема зміни клімату має величезне міжнародне, політичне, економічне та екологічне значення. Але для цієї проблеми В КМУ НЕМАЄ ОДНІЄЇ КОНКРЕТНОЇ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА КООРДИНАЦІЮ ВСІЄЇ РОБОТИ З ПЗК В УКРАЇНІ – ОСОБИ, ЯКА Б ТІЛЬКИ ЦИМ КОЛОМ ПИТАНЬ ЗАЙМАЛАСЬ. Проблема є міждисциплінарною та міжгалузевою, не влізає цілком в компетенцію жодного з наявних міністерств та відомств, а віце-прем’єр-міністри мають десятки інших обов’язків. Відповідальність та повноваження щодо ПЗК мають бути збалансованими та максимально персоніфікованими, як у Генерального Конструктора або Уповноваженого ВРУ з прав людини. Подолати управлінську кризу щодо ПЗК можливо через створення бюро Уповноваженого КМУ з ПЗК, що РГ неодноразово пропонувала КМУ, МВК та Мінекології.
Створена постановою КМУ від 14.04.99 р. N 583 Міжвідомча комісія з виконання зобов’язань за РКЗК ООН (МВК) може бути регулятивним та наглядовим органом для такого Уповноваженого та його Бюро. Але МВК не в змозі вести повсякденну виконавчу роботу. Її діяльність практично паралізована дуже частими за останні п’ять років змінами керівництва Уряду та Міністерства охорони навколишнього природного середоавища, яке має виконувати функцію секретаріату МВК.

УРЯД НАДТО ПОГЛИНУТИЙ ПОТОЧНИМИ СПРАВАМИ, ЩОБ ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРАКТИКУ СВОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПЗК. ЦЯ ПРАКТИКА ВЖЕ ПРИЗВЕЛА ДО НЕВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РК ЗК ООН, А В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ З БОКУ ПАРЛАМЕНТУ ПРИЗВЕДЕ ДО ПРОВАЛІВ З ВИКОНАННЯМ КП ТА НЕМИНУЧИХ САНКЦІЙ.

УПУЩЕННЯ ПАРЛАМЕНТУ В ПІДГОТОВЦІ ДО РАТИФІКАЦІЇ КП.
Відповідно до ст.85 п.13 Конституції України парламент має великі контрольні повноваження за діяльністю КМУ. На жаль, вони не використані для перевірки виконання КМУ зобов’язань за РК ЗК ООН та Оргуською Конвенцією. Інформація про наявні неблагополуччя була б все одно отримана ВРУ, якби до підготовки питання було залучено громадськість. Для впорядкування обговорення складних питань з участю громадськості ВРУ нещодавно прийняла Постанову вiд 11.12.2003 N 1385-IV про парламентські та комітетські слухання. На жаль, ця постанова поки що не застосована до такого складного питання, як ратифікація КП.

РГ УНУО ПЗК ПРОСИТЬ ВЕРХОВНУ РАДУ:

1. НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПАРЛАМЕНТУ СТВОРИТИ КОМІСІЮ З ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІТЕТІВ ВРУ З ПИТАНЬ ПЕК, ЕКОНОМIЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИКОНАННЯ УРЯДОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА  РК ЗК ООН ТА ОРГУСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ З ЦЬОГО КОЛА ПИТАНЬ.

2. ПРОВЕСТИ КОМІТЕТСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОПАРЛАМЕНТСЬКЕ СЛУХАННЯ ЩОДО ПЗК, РК ЗК ООН ТА КП З ЗАЛУЧЕННЯМ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, БІЗНЕСОВОГО СЕКТОРА ТА ЗАСЛУХАТИ НА НИХ ДОПОВІДЬ ВИЩЕЗГАДАНОЇ КОМІСІЇ.

Голова РГ НУО ПЗК,
керівник інфоцентру УЕА "Зелений світ",
член Громадської Ради при Міністерстві ОНПС      Сергій ФЕДОРИНЧИК

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6