Положення про Українську кліматичну мережу (УКМ)

Наша мета | База експертів УКМ | Історія діяльності | Члени УКМ | Положення про УКМ | Cклад Ради УКМ | Приєднатися

1. Загальні положення

2. Мета УКМ

3. Завдання УКМ

4. Діяльність (функції) УКМ

5. Структура УКМ

6. Обговорення питань та прийняття рішень УКМ

7. Внесення змін у положення про УКМ

8. Порядок вирішення спорів

9. Припинення діяльності та ліквідація

1. Загальні положення

1.1 Українська кліматична мережа(далі УКМ) – асоціація громадських організацій, що співпрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

1.2 Назва

1.2.1 Українською мовою „Українська кліматична мережа”
1.2.2 Російською мовою „Украинская климатическая сеть”
1.2.3 Англійською мовою „Ukrainian climate Network”

1.3 Правові підстави діяльності УКМ

УКМ діє на засадах демократичного самоуправління відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля й інших актів чинного законодавства України та цього Положення.

2. Мета УКМ

Мета УКМ– запобігання небезпечним глобальним змінам клімату та захист права на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

3. Завдання УКМ

Для досягнення своєї мети УКМ виконує такі завдання:

 • консолідація зусиль громадських організацій, що працюють в сфері зміни клімату;
 • участь у виробленні та реалізації державної кліматоохоронної політики;
 • збір, обробку і розповсюдження інформації про зміну клімату і пов’язані з цим екологічні, економічні, технологічні, соціальні, політичні й інші проблеми;
 • сприяння науковим дослідженням з питань зміни клімату;
 • залучення широких верств суспільства, у тому числі засоби масової інформації до інформаційно-просвітницької роботи з питань зміни клімату, активізація участі громадськості в процесі розроблення і реалізації державної політики стійкого розвитку;
 • організація громадського контролю щодо використання засобів міжнародної фінансової допомоги Україні, що надається для вирішення питань пов’язаних зі зміною клімату і виконанням вимог міжнародних угод у сфері довкілля та інших рішень;
 • участь у міжнародній співпраці з питань зміни клімату.

4. Діяльність (функції) УКМ.

4.1 Форми діяльності

4.1.1 УКМ звертається з інформаційними запитами, пропозиціями і вимогами до органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, посадовців, редакцій засобів масової інформації, громадських і інших організацій;
4.1.2 УКМ бере участь в розробленні та коментуванні законодавчих і інших нормативних актів України з питань зміни клімату;
4.1.3 УКМ ініціює та підтримує різні форми громадської участі у прийнятті рішень з питань зміни клімату (громадські слухання, круглі столи, акції тощо);
4.1.4 УКМ проводить фото- і художні виставки, випускає інформаційну літературу, організовує конкурси і музичні фестивалі з питань зміни клімату;
4.1.5 УКМ поширює інформацію про свою діяльність через національні і зарубіжні ЗМІ, розсилку повідомлень, анонсів і прес-релізів, розповсюджує серед громадян брошури, буклети, бюлетені і листівки;
4.1.6 УКМ представляє свої інтереси та інтереси інших осіб у судах України через уповноважених нею суб`єктів, подає скарги до державних органів влади та органів місцевого самоврядування у випадках, коли порушуються права людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля та інші права, пов’язані з питаннями зміни клімату, а також має право на оскарження нормативно-правових актів в судовому порядку.
4.1.7 УКМ випускає інформаційні видання (книги, брошури, буклети, бюлетені тощо) для розкриття теми зміни клімату і інформування громадськості і державних інстанцій про діяльність РГ ПЗК.

4.2 Ресурсне забезпечення діяльності УКМ

З метою реалізації спільних проектів УКМ використовує доброчинну допомогу, надану членами УКМ, фізичними особами, підприємствами і організаціями, міжнародними, державними і зарубіжними добродійними фондами.

4.3 Взаємодія з іншими юридичними особами

УКМ не бере участі в агітаційній діяльності політичних партій, рекламних акціях комерційних структур та пропагуванні релігії.
Співпраця з іншими українськими та міжнародними громадськими організаціями відбувається за умови не порушення ними Положення про УКМ та відповідності їх діяльності меті і завданням УКМ.

4.4 Інформування та координація діяльності

Поточне інформування про діяльність УКМ та її членів здійснюється через електронні розсилки та сайт climategroup.org.ua.

5. Структура УКМ

5.1 Членство в УКМ

До складу УКМ можуть входити представники легалізованих громадських організацій, що працюють у напрямі зниження викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, екологізації транспорту, раціонального використання природних ресурсів, розвитку відновлюваних джерел енергії і інших напрямах, пов’язаних з кліматоохоронною діяльністю та захистом права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Умовою членства є:

1. Схвалення рішення про вступ до УКМ керівним органом організації;
2. Підписання угоди з УКМ;
3. Участь в поточній діяльності УКМ.

За запрошенням Ради до складу УКМ можуть входити радники із загальних і вузько професійних питань. Радники приймають участь в діяльності УКМ з правом дорадчого голосу.

5.1.1 Прийняття нових членів

Письмова заява про членство в УКМ подається керівниками громадських організацій. При цьому до Ради УКМ повинна подаватися заповнена аплікаційна форма про приєднання до УКМ в письмовому або електронному вигляді. До заяви необхідно додати протокол зборів вищого керівного органу організації-заявника, в якому відображено рішення про вступ до складу УКМ і призначена відповідальна особа.
Рада УКМ розглядає заяву та пересилає заявку про вступ до УКМ в електронному вигляді для ознайомлення усіма членами УКМ. Рішення про підключення до розсилки УКМ приймається Радою протягом місяця з урахуванням думки членів УКМ. Рішення про вступ організації приймається на загальних зборах УКМ 2/3 присутніх на загальних зборах.

5.1.2 Виключення із членства УКМ

Вихід зі складу УКМ здійснюється за бажанням організації. Керівник організації повинен подати при цьому письмову заяву про вихід та передає її Раді УКМ або електронним листом в електронну розсилку УКМ повідомляє про вихід зі складу УКМ. До заяви необхідно додати протокол зборів вищого керівного органу організації з прийнятим рішення про вихід зі складу УКМ.

У випадку відсутності активності члена УКМ в поточній роботі УКМ, відсутності участі в голосуваннях/обговореннях на електронній розсилці УКМ протягом 1-го року припинення членства може здійснюватися за ініціативою Ради. У такому випадку Рада може ухвалити рішення про припинення членства в УКМ повідомивши про це відповідну організацію не менш як за 1 місяць до дати прийняття рішення електронним повідомленням. Рада УКМ також зобов’язана попередньо повідомити членів УКМ, в тому числі електронним листом в електронну розсилку УКМ про те, що дане питання буде вирішуватися Радою УКМ. Рішення про припинення членства ухвалюється не менше 2/3 голосів від загальної кількості членів Ради з урахуванням думок членів УКМ.

Рішення про припинення членства може бути прийняте Загальними зборами не менше 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах. Рада УКМ повідомляє про плановане голосування відповідну організацію не менш як за 1 місяць до дати прийняття рішення, в тому числі електронним повідомленням.

5.1.3 Права членів УКМ:

 • офіційно представляти УКМ на місцевому, регіональному та міжнародному рівні за погодженням з Радою УКМ;
 • обирати і бути обраними до керівних органів УКМ;
 • одержувати інформацію керівних органів УКМ про виконану роботу;
 • обирати і бути обраними як делегати для участі в офіційних зустрічах, конференціях і інших заходах на національному та міжнародному рівнях;
 • брати участь в діяльності УКМ;
 • приймати участь в пошуку, розподілі і використанні фінансових коштів для здійснення мети та завдань УКМ;
 • робити пропозиції щодо розвитку діяльності УКМ;
 • отримувати консультативну допомогу від радників УКМ;
 • вийти зі складу УКМ відповідно до процедури, встановленої цим положенням.
 • брати участь у розробленні членами УКМ спільної позиції за оцінкою явищ і ситуацій в Україні та за кордоном, пов’язаних з глобальними кліматичними змінами;
 • використовувати сайт www.climategroup.org.ua для висвітлення діяльності своєї організації з кліматоохоронних питань;
  підтримувати вимоги УКМ до державних органів, посадовців і депутатів щодо вжиття конкретних заходів, направлених на інформування населення про причини і наслідки зміни клімату, підвищення енергоефективності в промисловості, зниження викидів парникових газів, охорону і відновлення лісів та ін.;

5.1.4 Обов’язки членів УКМ

Члени УКМ зобов’язані:

 • дотримуватися Положення про УКМ та не допускати дій, що завдають матеріальну шкоду або шкоду репутації УКМ;
 • брати участь в поточній діяльності УКМ;
 • постійно інформувати членів своєї організації про діяльність УКМ;
 • зберігати інформацію для внутрішнього користування;
 • інформувати громадськість про причини і наслідки зміни клімату, пропагувати ідеї стійкого розвитку, роз’яснювати населенню важливість участі громадян у формуванні і реалізації державної політики з питань зміни клімату;
 • погоджувати з членами УКМ тексти статей, радіопередач і телевізійних сюжетів, в яких вони виступають від імені УКМ та висловлюють спільно вироблену позицію;
 • надавати Раді копії листів зроблених від імені УКМ та в яких висловлюється спільно вироблена позиція;
 • ознайомлюватися із робочим планом УКМ і брати участь у його реалізації.
 • підтримувати ініціативи УКМ по проведенню громадських слухань і інших заходів;

5.2 Для керівництва роботою УКМ створюється Рада

5.2.1 Склад Ради

Рада складається з членів Ради, Голови та 2-х заступників. Максимальний склад Ради – 5 осіб.
Члени Ради обираються з представників членів УКМ на Загальних зборах. Рішення про обрання членів Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували простою більшістю від загального складу УКМ.

У Раду може увійти лише 1 представник від організації. Вихід члена Ради зі своєї організації призводить до автоматичного виключення особи з Ради УКМ.

5.2.1.1 Голова Ради

З числа Ради обирається Голова та його заступники простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах терміном на 2 роки з можливістю переобрання на один термін.

5.2.1.2 Повноваження Голови Ради

 • координація діяльності Ради;
 • представництво УКМ у зовнішніх контактах;
 • підписання офіційних листів від УКМ;
 • підрахунок та оприлюднення результатів голосування в електронній формі;

5.2.1.3 Заступники Голови Ради

Заступники Голови Ради допомагають йому виконувати свої обов’язки або заміняють його у випадку відсутності чи неможливості виконувати свої функції.

5.2.2 Повноваження Ради

 • координувати поточну і фінансову діяльність у рамках спільних проектів, що виконуються від імені УКМ;
 • звертатися до добродійних та інших фондів з метою пошуку засобів для виконання завдань і функцій УКМ;
 • організовувати дискусії та приймати рішення про спільну позицію УКМ;
 • розробляти та погоджувати проекти угод з членами УКМ
 • розробляти стратегії діяльності УКМ;
 • представляти офіційно УКМ у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами і іншими організаціями, в тому числі на міжнародному рівні;
 • систематично ознайомлюватися із офіційною державною політикою з питань зміни клімату;
 • брати участь від імені УКМ в роботі державних органів з питань розроблення політики зі зміни клімату;
 • інформувати членів УКМ про розвиток кліматоохоронної справи на національному та міжнародному рівнях;
 • організовувати виконання рішень загальних зборів і Ради;
 • координувати поточну діяльність УКМ;
 • підтримувати ініціативи членів, направлені на розвиток діяльності УКМ;
 • залучати нові організації до співпраці у сфері зміни клімату;
 • контролювати дотримання даного Положення членами УКМ;
 • ініціювати та організовувати проведення загальних зборів УКМ;
 • дотримуватися процедури про включення та виключення організацій з УКМ;
 • призначати модераторів розсилок та адміністратора сайту;
 • звітувати загальним зборам;
 • створення спеціальних підгруп УКМ;
 • вирішувати всі інші питання діяльності робочої групи, що не відносяться до компетенції загальних зборів.

Обов’язки Ради можуть бути розподілені між її членами. За рішенням Ради виконання деяких обов’язків може бути довірено членам або радникам УКМ за їх згодою.

5.3 Загальні збори

Найвищим керівним органом УКМ є загальні збори.

5.3.1 Повноваження Загальних зборів

 • Внесення змін та доповнень до Положення про УКМ;
 • Обрання Ради та Голови;
 • Прийняття та виключення нових членів в УКМ, за винятком випадку, коли це може робити
 • Рада УКМ відповідно до п. 5.1.2 даного Положення;
 • Затвердження стратегії та основних напрямків діяльності УКМ;
 • Розгляд та затвердження звітів про діяльність Ради та Голови;
 • Загальні збори можуть переглянути рішення Ради та розглядати інші питання діяльності, навіть якщо вони віднесені до повноваження Ради;

5.3.3 Порядок проведення загальних зборів

 • Загальні збори скликаються Радою в міру необхідності, але не рідше 1 разу на 2 роки;
 • Попередній порядок денний формується Радою з урахуванням пропозицій Голови, членів Ради та членів УКМ;
 • Повідомлення про проведення зборів доводиться до відома членів УКМ черезелектронну розсилку не менш як за 2 тижні до дати їх проведення, а порядок денний – не менш як за 5 робочих днів до дати їх проведення;
 • Участь в загальних зборах може бути безпосередня або шляхом делегування свого голосу.
 • Член УКМ може делегувати свій голос будь-якому іншому члену УКМ шляхом надсилання електронного листа раді РГ в якому зазначено, хто і кому делегує свій голос.
 • Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні особисто або дистанційно більше половини членів УКМ, які не менш як за добу до дати проведення Загальних зборів підтвердили свою участь у Загальних зборах. Під час голосування кожна організація має право 1 голосу.
 • Члени УКМ, що підтвердили свою участь, мають право брати участь у Загальних зборах та голосувати особисто або дистанційно через мережу інтернет, а також шляхом делегування свого голосу. Члени Ради забезпечують можливість участі та голосування членів УКМ у Загальних зборах через мережу інтернет (в тому числі в розсилці УКМ або шляхом спеціально створених форм для голосування чи надсилання окремого електронного листа у випадку таємного голосування).

5.4 Створення спеціальних підгруп

 • З членів УКМ можуть створювати спеціальні підгрупи з конкретних напрямів діяльності.
 • Спеціальні групи реєструються Радою УКМ, про що приймається рішення більшістю голосів членів Ради. Спеціальні підгрупи можуть проводити окремі зустрічі, складати свій робочий план, вибирати своїх координаторів і рекомендувати їх для включення до складу Ради УКМ. Робочі плани спеціальних підгруп повинні бути узгоджені із загальним планом діяльності УКМ , у випадку виникнення спору з приводу цього питання, рішення приймається більшістю голосів членів Ради.

5.5 Діяльність експертів, радників, організацій спостерігачів в УКМ

Радники, експерти, спостерігачі мають право ініціювати розгляд питань в УКМ та коментувати поточні питання.На прохання членів УКМ радники, експерти, спостерігачі надають консультативну допомогу з питань діяльності УКМ.

6. Обговорення питань та прийняття рішень УКМ

Рішення на Загальних зборах УКМ ухвалюється двома третинами голосів присутніх членів Загальних зборів УКМ, у тому числі тих, що взяли участь у Загальних зборах дистанційно.

Рішення, крім тих, які можуть бути прийняті лише Загальними зборами, можуть прийматися шляхом електронного голосування у розсилці УКМ простою більшістю голосів членів УКМ, які взяли участь у голосуванні, при умові, що участь взяли більше половини членів УКМ. Результати голосування обробляються Головою або за його дорученням членами Ради.

Погодження текстів статей та звернень від імені УКМ, спільно виробленої позиції УКМ відбувається шляхом надсилання в розсилку УКМ проекту тексту принаймні за 4 робочі дні до дня оприлюднення для отримання коментарів від членів УКМ. УКМ у формуванні своїх позицій прагне досягнути консенсусу. В разі неможливості досягнення консенсусу, до тексту документа додається перелік організацій, які не підтримали позицію, узгоджену більшістю.

У разі необхідності надсилання термінового звернення від імені УКМ рішення щодо звернення приймає Рада УКМ , повідомляючи членів УКМ про прийняте рішення у електронну розсилку.

7. Внесення змін у положення про УКМ

Пропозиції про внесення змін і доповнень в діюче Положення реєструється Радою УМ і розглядається на загальних зборах членів УКМ.

8. Порядок вирішення спорів

Усі спори, які виникають між членами УКМ та членами Ради вирішуються шляхом переговорів і в разі потреби виносяться на загальні збори УКМ.

9. Припинення діяльності та ліквідація.

Рішення щодо припинення діяльності УКМ приймається на загальних зборах двома третинами присутніх членів УКМ.

Прийнято на загальних зборах УКМ 20 грудня 2016 року